Tags ⇢

Komando

Berkenan berangkat ke pusat latihan Komando, UK

LONDON – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari...

Trending

Menarik